+ CD
+ DVD
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:


MASTODON: EMPEROR OF SAND, CD

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia

A./ Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) boli vypracované podľa prísl. ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom  a účinnom znení, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nesk. predpisov, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení nesk. predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení nesk. predpisov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOOÚ“). 

B./ Tieto VOP upravujú: 

a./ podmienky registrácie záujemcu o registráciu, postup pri registrácii a s tým spojené práva a povinnosti,

b./ práva a povinnosti účastníkov súvisiace s uzatváraním  kúpnej zmluvy spôsobom uvedeným v týchto VOP medzi obchodnou spoločnosťou FOCUS MUSIC s.r.o. so sídlom: 929 01 Dunajská Streda, Rybný trh 332/9, IČO: 46194746, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo:27593/T na jednej strane a  záujemcom na strane druhej, predmetom ktorej zmluvy je kúpa a predaj tovaru cez webovú stránku  https://www.focusmusic.sk/  (ďalej len „MUSIC SHOP“ resp. „e-shop“), 

c./ práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzavretej kúpnej zmluvy a ďalšie práva a povinnosti s tým súvisiace.

 

C./ Záujemca o kúpu tovaru cez webstránku MUSIC SHOPu odoslaním elektronického objednávkového formulára vyjadruje bezpodmienečný súhlas s aktuálnym znením týchto VOP v celom rozsahu.

D./ Záujemca o registráciu odoslaním elektronického registračného formulára vyjadruje bezpodmienečný súhlas s aktuálnym znením týchto VOP v celom rozsahu vrátane súhlasu s tým, aby sa všetky právne vzťahy účastníkov vyplývajúce a/alebo súvisiace s objednávaním a dodávaním tovaru cez webstránku MUSIC SHOP riadili predovšetkým prísl. ustanoveniami aktuálneho znenia týchto VOP. 

E./ Pojmy definované v tomto článku VOP majú pre právne vzťahy účastníkov vzniknuté v zmysle prísl. ustanoveniami VOP nasledovný význam:

a./ Prevádzkovateľ -  prevádzkovateľom webstránky MUSIC SHOPu je obchodná spoločnosť FOCUS MUSIC s.r.o. 

b./ Záujemca – záujemcom je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá má záujem o kúpu tovaru a/alebo poskytovanie služieb prostredníctvom webstránky MUSIC SHOP. 

c./ Registrácia – registráciou je vyplnenie elektronického registračného formulára cez MUSIC SHOP obsahujúceho polia pre údaje o záujemcovi/objednávateľovi vrátane osobných údajov. Údaje označené na formulári hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutnou podmienkou úspešnej  registrácie. Kupovať tovar cez webstránku MUSIC SHOP a využívať služby poskytované prostredníctvom  MUSIC SHOP majú možnosť len registrovaní užívatelia.

d./ Objednávateľ - objednávateľom je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá spôsobom uvedeným v týchto VOP prejaví záujem kupovať tovar cez webstránku MUSIC SHOP prostredníctvom uzavretia kúpnej zmluvy podľa týchto VOP a ktorá za tým účelom riadne vyplní a cez webstránku MUSIC SHOP odošle záväznú elektronickú objednávku tovaru a doručí ju prevádzkovateľovi. Za objednávateľa právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo iný poverený zástupca. V prípade záväznej objednávky právnickej osoby vzniká právny vzťah medzi právnickou osobou, ako objednávateľom na jednej strane a prevádzkovateľom, ako dodávateľom na strane druhej.   

e./ Oprávnená osoba - oprávnenou osobou je osoba odlišná od objednávateľa, ktorú objednávateľ uviedol v záväznej objednávke ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar doručený.

f./ Objednávka – objednávkou je objednávateľom vyplnený elektronický objednávkový formulár umiestnený na webovej stránke MUSIC SHOPu obsahujúci najmä osobné údaje objednávateľa, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru vrátane jeho množstva, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, adresu miesta dodania tovaru, spôsob jeho dodania (doručenia/prepravy), cenu za dodanie (doručenia/prepravy) tovaru do miesta dodania prípadne ďalšie podmienky; Objednávka sa stane záväznou momentom odoslania  vyplneného elektronického objednávkového formulára prevádzkovateľovi prostredníctvom webstránky MUSIC SHOP. Objednávka obsahuje aj:

 • vyhlásenie objednávateľa o tom, že sa oboznámil s aktuálnym znením týchto VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy, porozumel im a v celom rozsahu a bez akýchkoľvek výhrad súhlasí s týmito VOP;
 • vyhlásenie objednávateľa o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy,

g./ Tovar – tovarom sa rozumejú hnuteľné veci podľa aktuálnej ponuky MUSIC SHOPu zverejnenej na webstránke http://www.focusmusic.sk, ktorá ponuka obsahuje najmä označenie tovaru (napr. názov tovaru, vydavateľ, interpret, dátum vydania atď.)  a informáciu o aktuálnej cene príp. dostupnosti. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru  vrátane cenových zmien sú účinné od momentu ich zverejnenia na webstránke  http://www.focusmusic.sk. Uvedenými zmenami nie je dotknutý tovar, ktorý má byť dodaný na základe kúpnej zmluvy už uzavretej v súlade s týmito VOP, a to pred  zverejnením zmien v ponuke tovaru.

h./ Účastníci – týmto pojmom sa podľa týchto VOP označujú: objednávateľ, prevádzkovateľ, kupujúci a predávajúci.

i./ Elektronická komunikácia účastníkov – v súvislosti s právnymi vzťahmi vznikajúcimi podľa týchto VOP komunikujú účastníci predovšetkým prostredníctvom webstránky MUSIC SHOP a formou elektronickej pošty. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností účastníci odosielajú elektronické správy (ďalej len „e-mail“) na adresu elektronickej pošty uvedenú v elektronickom registračnom formulári alebo elektronickom objednávkovom formulári, pričom v prípade ich rozporu má prednosť e-mailová adresa uvedená v elektronickom objednávkovom formulári. Za predpokladu, že bol e-mail odoslaný na adresu elektronickej pošty podľa predchádzajúcej vety, považuje sa e-mailová správa za doručenú adresátovi najneskôr ďalším kalendárnym dňom nasledujúcim po jej odoslaní, a to bez ohľadu na reálnu úspešnosť jej doručenia (fikcia doručenia). 

j./ Písomná komunikácia účastníkov – v prípadoch, keď tak výslovne určujú tieto VOP, účastníci zasielajú ich prejavy vôle písomnou formou. Písomnosti doručujú účastníci na korešpondenčnú adresu uvedenú v elektronickom registračnom formulári príp. elektronickom objednávkovom formulári poštou, pričom v prípade ich rozporu má prednosť korešpondenčná adresa uvedená v elektronickom objednávkovom formulári.  Za predpokladu, že bola písomnosť odoslaná na korešpondenčnú adresu  podľa predchádzajúcej vety, považuje sa písomnosť za doručenú adresátovi najneskôr tretím dňom nasledujúcim po dni odovzdania listovej obálky obsahujúcej písomnosť na poštovú prepravu, a to bez ohľadu na reálnu úspešnosť jej doručenia (fikcia doručenia).

k./ Kúpna cena tovaru -  je obsiahnutá v aktuálnej ponuke na webstránke MUSIC SHOP, uvádza sa ďalej v objednávke, pričom záväznosť kúpnej ceny potvrdzuje prevádzkovateľ v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy z jeho strany. Kúpna cena tovaru uvedená v potvrdení záväznej elektronickej objednávky je nemenná, vždy zahŕňa aj DPH a je uvedená v mene euro  (v skratke „eur“ príp. „€“).

 

F./ Zoznam tovaru na internetovej stránke MUSIC SHOP-u, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru  pričom prevádzkovateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. 

 

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (záväzná objednávka a jej potvrdenie)

 

A./ K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej prevádzkovateľ, ako predávajúci dodá objednávateľovi, ako kupujúcemu objednaný tovar, dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná elektronická objednávka objednávateľa podľa bodu 1./ písm. E./f./ týchto VOP a následného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany prevádzkovateľa, ktoré prijatie sa uskutočňuje prostredníctvom potvrdenia záväznej elektronickej objednávky zo strany prevádzkovateľa formou e-mailovej správy zaslanej  na adresu elektronickej pošty objednávateľa uvedenú v záväznej elektronickej objednávke. Návrh objednávateľa na uzavretie kúpnej zmluvy zaniká odmietnutím návrhu objednávateľa zo strany prevádzkovateľa formou storna objednávky z dôvodu nedostupnosti tovaru na strane dodávateľov prevádzkovateľa.  Objednávateľ nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Mlčanie alebo nečinnosť prevádzkovateľa v tejto súvislosti nemajú za následok prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

B./ Vyplňovať a odosielať elektronický registračný formulár a elektronický objednávkový formulár v zmysle týchto VOP sú oprávnené len osoby, ktoré sú k týmto právnym úkonom plne spôsobilé. Neplnoleté osoby a iné osoby s obmedzenou spôsobilosťou k právnym úkonom sú oprávnené vyplňovať, odosielať elektronický registračný formulár a elektronický objednávkový formulár v zmysle týchto VOP len v rozsahu podľa  § 9 Občianskeho zákonníka. Zákonní zástupcovia osôb, ktoré nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony zodpovedajú podľa § 422 a nasl. Občianskeho zákonníka v celom rozsahu za škody, ktoré vznikajú prevádzkovateľovi v súvislosti s úkonmi takýchto osôb. Kúpnu zmluvu týkajúcu sa tovaru vyššej hodnoty sú oprávnení uzatvoriť iba zákonní zástupcovia osôb, ktoré nemajú spôsobilosť k právnym úkonom v plnom rozsahu.  Cena tovaru – vrátane príp. poštovného a balného - sa stáva záväznou momentom potvrdenia záväznej objednávky zo strany prevádzkovateľa. Zrušenie alebo zmena už potvrdenej objednávky zo strany objednávateľa je možná len s predchádzajúcim súhlasom predávajúceho a to výhradne na základe písomnej dohody.

C./ Kúpna zmluva je dohodnutá momentom záväzného akceptovania návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim, a to spôsobom, v rozsahu a formou uvedenou v bode 2./ písm. A./ týchto VOP. Uvedeným momentom objednávateľ nadobúda právny status kupujúceho a prevádzkovateľ právny status predávajúceho.

D./ Na základe záväznej objednávky vydá predávajúci v súlade s ust. bodu 2./ písm. A./ týchto VOP kupujúcemu potvrdenie  označené ako "potvrdenie objednávky", a to formou zaslania e-mailovej správy na adresu elektronickej pošty objednávateľa. 

E./ Akákoľvek zmena záväznej elektronickej objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len na základe predchádzajúcej vzájomnej dohody účastníkov. Návrh objednávateľa na zmenu záväznej elektronickej objednávky prevádzkovateľ nie je povinný prijať. 

F./ Potvrdenie objednávky predávajúcim obsahuje najmä nasledovné údaje:

o dostupnosť a termín dodania tovaru kupujúcemu,

o názov a cenu tovaru, cenu jeho prepravy príp. balného,

o adresu miesta doručenia tovaru spolu s uvedením kontaktnej osoby,

o ďalšie podmienky a spôsob prepravy.

 

3. Práva a povinnosti predávajúceho

A./ Predávajúci je povinný:

a./ dodať kupujúcemu príp. inej oprávnenej osobe na základe potvrdenej záväznej elektronickej objednávky tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave,

b./ zabezpečiť, aby dodaný tovar bol bez vád a bol použiteľný na obvyklý účel ,

c./ dodať kupujúcemu príp. inej oprávnenej osobe spolu s tovarom daňový doklad, ktorý slúži zároveň ako záručný list.

B./ Riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny vrátane príp. poštovného, prepravného, poistného a balného predávajúcemu je podmienkou faktického odovzdania tovaru kupujúcemu príp. inej oprávnenej osobe.

C./ Predávajúci nezodpovedá a nijakým spôsobom neručí za obsah obrazových, zvukových, obrazovo-zvukových  a iných záznamov a informácii umiestnených na CD / DVD / Blu-Ray a iných nosičoch. Skutočnosť, že obsah záznamov podľa predchádzajúcej vety nezodpovedá predstavám objednávateľa, nie je vadou dodaného tovaru a preto nie je ani reklamačným dôvodom.

  

4. Práva a povinnosti kupujúceho

A./ Kupujúci je povinný:

a./ zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru (poštovné, prepravné, balné, poistné atď.) ;

b./ riadne a včas prevziať dodávaný tovar alebo zabezpečiť jeho prevzatie inou oprávnenou osobou;

c./ potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru vlastnoručným podpisom alebo prostredníctvom podpisu inej oprávnenej osoby.

B./ Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v zmysle obsahu potvrdenia záväznej elektronickej objednávky iba po zaplatení celej kúpnej ceny tovaru, ktorá cena zahŕňa aj úhradu nákladov spojených s prepravou tovaru (prepravné, balné, poistné atď.). 

 

5. Dodacie podmienky

A./ Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov a/alebo katalógov predávajúceho, umiestnených na internetovej stránke MUSIC SHOPu.

B./ Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu  v lehote uvedenej na webstránke MUSIC SHOP pre konkrétny dotknutý tovar (termín možného dodania bude uvedený aj v obsahu e-mailovej správe potvrdzujúcej objednávku) .

C./ Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu cestou Slovenskej pošty, prípadne prostredníctvom iného doručovateľa (napr. využitím kuriérskej služby).

D./ Kupujúci resp. iná oprávnená osoba je povinný/ povinná prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení záväznej elektronickej objednávky. Predávajúci nie je oprávnený dodať tovar inej osobe, než kupujúcemu alebo osobe oprávnenej prevziať tovar v zmysle potvrdenej záväznej elektronickej objednávky. V prípade, potreby je predávajúci oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom  vydá kupujúcemu potvrdenie. Ak tovar nebude kupujúcim alebo inou oprávnenou osobou prevzatý ani v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa prvého pokusu na jeho doručenie, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v celom rozsahu a predať tovar tretej osobe. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva v zmysle ust. § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom a účinnom znení od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo Účastníkmi dohodnuté inak a Zmluvné strany sú si povinné v zmysle  § 457 Občianskeho zákonníka podľa zásad vzťahujúcich sa na vydanie bezdôvodného obohatenia navzájom vrátiť všetky plnenia,  za ktoré neobdržali protiplnenie od druhej Zmluvnej strany. Po odstúpení od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúcej vety predávajúci vráti kupujúcemu zálohu zaplatenú kupujúcim na úhradu kúpnej ceny zníženú o náklady spojené s pokusmi o doručenie tovaru (prepravné, poštovné, balné poistné a pod.). 

E./ Kupujúci a/alebo iná oprávnená osoba je povinný/povinná  skontrolovať zásielku obsahujúcu tovar hneď po jej doručení, a to najmä ohľadne neporušenosti obalu zásielky. Ak je obal zásielky alebo tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť bez meškania oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci odstráni vady tovaru v čo najkratšej možnej dobe po doručení škodového protokolu alebo v rovnakej dobe poskytne kupujúcemu zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru brániacich užívaniu tovaru na obvyklý účel dodá kupujúcemu nový bezvadný tovar. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie tovaru, ku ktorému došlo počas prepravy a dodávania tovaru.  

F./ Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim ani v lehote 5 pracovných dní odo dňa  termínu dodania tovaru potvrdeného predávajúcim odstúpiť od kúpnej zmluvy v celom rozsahu. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim v odstúpení od kúpnej zmluvy, a to najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu.

G./ Odstúpenie od zmluvy sa doručuje výlučne formou e-mailovej správy zaslanej na adresu elektronickej pošty druhého účastníka. Fikcia doručenia zakotvená v bode 1. písm. E./ i./ týchto VOP sa vzťahuje aj na doručenie odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 

6. Kúpna cena

A./ Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú prostredníctvom obsahu záväznej elektronickej objednávky kupujúceho a potvrdenia záväznej elektronickej objednávky predávajúcim vrátane nákladov spojených s doručením tovaru – napr. poštovné, prepravné, balné, poistné atď. (ďalej len "kúpna cena") , a to formou 

a./ hotovostnej platby v sídle predávajúceho, 

b./ hotovostnej platby pri dodaní tovaru dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty príp. iného doručovateľa, a to v mieste dodania tovaru 

alebo 

c./ bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený v potvrdení záväznej elektronickej objednávky.

B./ Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 6. písm. A./ c./ týchto VOP  je splnený momentom pripísania príslušnej finančnej čiastky vo výške zodpovedajúcej kúpnej cene tovaru na bankový účet predávajúceho uvedený v potvrdení prijatia záväznej elektronickej objednávky. Pri platbe na bankový účet predávajúceho  je kupujúci povinný uviesť údaje uvedené v potvrdení prijatia záväznej elektronickej objednávky s osobitným poukazom na správnosť čísla bankového účtu prevádzkovateľa, variabilného symbolu a sumy vo výške zodpovedajúcej kúpnej cene za objednaný tovar zahŕňajúcej aj náklady na dodanie tovaru (napr. poštovné, prepravné, balné, poistné atď.). Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

C./ Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny príslušných všeobecne-záväzných právnych predpisov najmä zákona č. 222/2004 Z.z. v znení nesk. predpisov, zmeny kurzu meny a zmeny cien určovaných výrobcami príp. dodávateľmi prevádzkovateľa. Zmeny cien tovaru uvedených na webstránke MUSIC SHOPu sú účinné momentom ich zverejnenia na tejto webstránke. Zmeny cien sa však nedotýkajú cien tovarov, ktorých  dodanie už bolo v tom čase prevádzkovateľom potvrdené prostredníctvom potvrdenia záväznej elektronickej objednávky. 

D./ Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení záväznej elektronickej objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

A./ Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

B./ Prevzatím tovaru zo strany kupujúceho alebo inej oprávnenej osoby prechádza na kupujúceho  nebezpečenstvo náhodného zničenia, zhoršenia a straty tovaru v celom rozsahu. 

 

8. Osobné údaje a ich ochrana

A./ Prevádzkovateľ sa zaväzuje rešpektovať súkromie záujemcu/objednávateľa/kupujúceho a nakladať s ich osobnými údajmi zodpovedne a šetrne v súlade s prísl. ust. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOOÚ“).  Prevádzkovateľ žiada prostredníctvom obsahu elektronického registračného formulára a/alebo elektronického objednávkového formulára od záujemcu resp. objednávateľa osobné údaje za účelom a v rozsahu uvedenom v bode 8. písm. B./

B./ Záujemca resp. objednávateľ v procese registrácia má z hľadiska ochrany osobných údajov v zmysle prísl. ust. ZoOOÚ právne postavenie dotknutej osoby. Záujemca pri vyplnení elektronického registračného formulára udeľuje vážne mienený, slobodne daný, konkrétny a informovaný súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v súlade s prísl. ust. ZoOOÚ

 • za účelom
 • zasielania elektronickej korešpondencie súvisiacej s plnením povinností vyplývajúcich z elektronických objednávok dotknutej osoby realizovanými cez e-shop prevádzkovateľa,
 • plnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (kúpnych zmlúv) uzavretej (uzavretých) elektronicky cez e-shop prevádzkovateľa medzi prevádzkovateľom, ako predávajúcim na jednej strane a dotknutou osobou, ako kupujúcim na strane druhej, vrátane realizácie postupu súvisiaceho s doručovaním tovaru, s uplatňovaním práva na vrátenie tovaru a práv z vád tovaru a so zaplatením ceny za tovar atď.,
 • zasielania nových automatizovaným systémom vygenerovaných  hesiel v prípade nemožnosti prihlásenia registrovanej dotknutej osoby do e-shopu,
 • možnosti posúdenia existencie zákonných podmienok poskytnutia súhlasu v súvislosti so službami informačnej spoločnosti s poukazom najmä na vek dotknutej osoby (pozn.: súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov je získaný zákonným spôsobom, ak ju dáva osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov, v opačnom prípade je spracúvanie osobných údajov zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas poskytol alebo schválil zákonný zástupca osoby mladšej, ako 16 rokov, pričom uvedené skutočnosti zisťuje a preveruje prevádzkovateľ),
 • zasielania elektronických informácii o ponuke tovaru prevádzkovateľa a o aktuálnych akciách (reklamný a marketingový materiál),
 • uchovávania jej osobných údajov ňou poskytnutých, a to počas celej doby trvania registrácie dotknutej osoby v e-shop prevádzkovateľa,
 • v rozsahu - v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa 
 • titul, meno, priezvisko,
 • dátum narodenia,
 • adresu trvalého pobytu príp. adresu dodania, ak sa má doručiť tovar na inú, než na adresu trvalého pobytu záujemcu/objednávateľa,
 • adresu elektronickej pošty,
 • telefónne číslo,

ak má byť v zmysle elektronickej objednávky záujemcu/objednávateľa tovar prevzatý inou osobou, než ním, tak

 • titul, meno a priezvisko inej osoby oprávnenej prevziať tovar (ďalej len „oprávnená osoba“ v prísl. gramatických tvaroch),
 • adresu dodania, na ktorú má byť doručený tovar,
 • telefónne číslo oprávnenej osoby,
 • adresu elektronickej pošty oprávnenej osoby
 • v rozsahu - v prípade fyzickej osoby podnikateľa a právnickej osoby
 • obchodné meno / názov,
 • adresu sídla/miesta podnikania,
 • právnu formu a údaje o zápise do prísl. registra,
 • IČO, DIČ príp. IČ DPH,
 • meno a priezvisko konajúceho štatutára,
 • meno a priezvisko inej osoby poverenej štatutárom (ďalej len „kontaktná osoba“ v prísl. gramatických tvaroch),
 • telefónne číslo štatutára príp. kontaktnej osoby,
 • adresu elektronickej pošty,
 • adresu dodania, ak má byť tovar doručený na inú adresu, než adresu sídla/miesta podnikania

C./ Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje v rozsahu podľa bodu 8./ písm. B./ týchto VOP uchováva počas celej doby registrácie záujemcu/objednávateľa v databáze, ku ktorej nemá prístup žiadna tretia osoba. Za tretie osoby sa nepovažujú zamestnanci prevádzkovateľa a ďalší jeho pracovníci príp. právni zástupcovia, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou. Prevádzkovateľ nesmie uvedené osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby (objednávateľa, registrovaného užívateľa, kupujúceho) 

a./ šíriť,

b./ zverejňovať,

c./ poskytnúť alebo sprístupniť tretím osobám. 

D./ Záujemca/objednávateľ s právnym postavením dotknutej osoby má podľa prísl. ust. ZoOOÚ právo 

 • získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú s tým, že ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie
 • o účele spracúvania osobných údajov,
 • o kategórii spracúvaných osobných údajov,
 • o identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • o dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • o práve požadovať od prevádzkovateľa opravu nesprávnych osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby (a to bez zbytočného odkladu), ich vymazanie  alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • o práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
 • o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • o príp. o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu)
 • požadovať výmaz jej osobných údajov,
 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním jej osobných údajov, a to spôsobom rovnakým, akým bol súhlas udelený,
 • namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodu jeho nevyhnutnosti
 • na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany,
 • na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom,
 • získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné,
 • aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie prevádzkovateľa, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú, okrem prípadu, ak je rozhodnutie
 • nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
 • vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby,

alebo

 • založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby,

pričom ale takéto rozhodnutia prevádzkovateľa sa nesmú zakladať na osobitných kategóriách osobných údajov, ibaže tak ustanovuje ZoOOÚ alebo osobitný predpis;

F./ Prevádzkovateľ je povinný

 • poskytnúť dotknutej osobe
 • jej osobné údaje, ktoré spracúva, a to spôsobom zodpovedajúcim jej požiadavke, pričom za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom,
 • informáciu v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne, a to najmä pri informáciách určených osobitne dieťaťu, pričom informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe - spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť (pozn.: ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, tak prevádzkovateľ poskytuje informáciu v elektronickej podobe, ibaže to dotknutá osoba určí inak) - a to do jedného mesiaca od doručenia žiadosti - uvedenú lehotu môže prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane, o ktorej skutočnosti informuje dotknutú osobu;
 • bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje dotknutej osoby  ak táto si uplatnila právo na ich výmaz (okrem prípadu, ak ich uchovanie je potrebné na uplatňovanie právneho nároku voči dotknutej osobe) a ak
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie osobných údajov, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov,
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa ZoOOÚ, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti od dotknutej osoby mladšej, ako 16 rokov bez schválenia/súhlasu jej zákonného zástupcu,

pričom v prípade zverejnenia osobných údajov dotknutej osoby pred ich výmazom, je prevádzkovateľ zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy;

 • preverovať trvanie účelu spracúvania osobných údajov a po jeho splnení bez zbytočného odkladu zabezpečiť výmaz osobných údajov;
 • obmedziť spracúvanie osobných údajov, ak
 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namiesto vymazanie osobných údajov žiada obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov z dôvodu jeho nevyhnutnosti na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo jeho nevyhnutnosti účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby,

pričom v uvedených prípadoch prevádzkovateľ okrem uchovávania môže osobné údaje spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu; prevádzkovateľ je zároveň povinný informovať dotknutú osobu pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené;

 • dotknutú osobu výslovne upozorniť na právo namietať spracúvanie osobných údajov, a to najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií;
 • oznámiť príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie a informovať o príjemcoch  dotknutú osobu, len ak o to požiada.
 • prijať opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, ibaže sa jedná o zjavne neopodstatnenú alebo neprimeranú žiadosť najmä pre jej opakujúcu sa povahu, pričom v uvedenom prípade je prevádzkovateľ oprávnený
 • odmietnuť konať s tým, že ak že ak neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, je povinný do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informovať dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,

alebo

 • požadovať od dotknutej osoby zaplatenie primeraného poplatku.

V prípade, ak má prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby

G./ Záujemca pri vyplnení  a odoslaní elektronického registračného formulára má možnosť vyjadriť súhlas  s tým, aby ho prevádzkovateľ informoval o svojej obchodnej činnosti formou zasielania informačných e-mailových správ na adresu elektronickej pošty záujemcu uvedenú v elektronickom registračnom formulári (reklamná a marketingová činnosť). 

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zrušenie objednávky)

A./ Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od kúpnej zmluvy okrem prípadu uvedeného v bode 5. písm. D./ týchto VOP aj v prípade, 

a./ ak kúpna cena tovaru vrátane nákladov na doručenie tovaru (poštovné, prepravné, balné, poistné atď.) nie je v celom rozsahu zaplatená najneskôr pri dodaní tovaru kupujúcemu alebo inej oprávnenej osobe, alebo

b./ ak sa už objednaný tovar nevyrába alebo nedodáva, alebo 

c./ ak sa výrazným spôsobom zmenila cena objednaného tovaru v ponuke dodávateľa predávajúceho. 

Predávajúci je povinný v prípade jednostranného odstúpenia od kúpnej zmluvy bezodkladne informovať kupujúceho spôsobom uvedeným v bode 1. písm. E./ i./ týchto VOP a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v potvrdenej elektronickej objednávke.

B./ Kupujúci je oprávnený jednostranne zrušiť záväznú elektronickú objednávku a odstúpiť od kúpnej zmluvy okrem prípadu uvedeného v bode 5. písm. F./  týchto VOP aj bez udania dôvodu, ak tak učiní do 14 kalendárnych dní odo dňa reálneho prevzatia tovaru v súlade s ust.  § 7 ods. 1 písm. a)  zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho bez udania dôvodu je predávajúci povinný mu vrátiť zaplatenú zálohu na kúpnu cenu   tovaru zníženú o náklady predávajúcim preukázateľne vynaložené na doručenie tovaru (poštovné, prepravné, balné, poistné atď.) .

C./ Pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa bodu 9. písm. B./ týchto VOP  je potrebné zo strany kupujúceho dodržať nasledovný postup:

a./ kupujúci odošle e-mail alebo list adresovaný predávajúcemu s nasledovným znením: "Chcem jednostranne odstúpiť od kúpnej zmluvy zo dňa (deň. mesiac. rok doručenia potvrdenia záväznej elektronickej objednávky) č. (číslo záväznej elektronickej objednávky) bez udania dôvodu a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet č. (správne číslo bankového účtu vo formáte IBAN)". Ďalej uvedie svoje meno, adresu a dátum vyhotovenia; 

b./ kupujúci odošle tovar na svoje náklady vo forme poistenej zásielky, alebo tovar osobne doručí do sídla predávajúceho.

c./ vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, ak boli tieto k tovaru pripojené) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou). 

Kupujúci berie na vedomie a zároveň vyjadruje súhlas s tým, že predávajúci odmietne prevziať tovar vrátený formou dobierky .

D./ Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu zníženú o príp. náklady predávajúcim preukázateľne vynaložené na doručenie tovaru (poštovné, prepravné, balné, poistné)  prevodom na bankový účet kupujúceho,  a to najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa reálneho vrátenia tovaru spôsobom uvedeným v bode 9. písm. C./ týchto VOP. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar vráti na náklady kupujúceho späť.

E./ Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1  zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

F./ Predávajúci poskytuje záruku na predaný tovar v súlade s prísl. ust. všeobecne-záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky. Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa reálneho prevzatia tovaru kupujúcim alebo inou oprávnenou osobou. 

G./ Kupujúci je povinný vytknúť skryté vady tovaru u predávajúceho bezodkladne potom, ako ich zistil (ďalej len „reklamácia“). Reklamáciu uskutoční kupujúci písomne v súlade s ust. v bode 1. písm. E./ j./ týchto VOP, pričom z obsahu reklamácie musí byť zrejmý čas zistenia vady, charakter a rozsah vytknutej vady a vplyv vady na použiteľnosť tovaru.  

H./ Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii a písomne oznámiť uvedené rozhodnutie kupujúcemu  do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia reklamácie. V závislosti od charakteru vady tovaru predávajúci :

a./ tovar vymení za tovar bez vád, ak sa jedná o skrytú vadu tovaru, ktorá je neodstrániteľná a bráni užívaniu tovaru na obvyklý účel, ak sa účastníci nedohodnú inak;

b./ poskytne kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny tovaru, ak sa jedná o skrytú vadu tovaru, ktorá je neodstrániteľná a nebráni užívaniu tovaru na obvyklý účel, ak sa účastníci nedohodnú inak;

c./ zabezpečí odstránenie vady tovaru na vlastné náklady, ak sa jedná o skrytú vadu tovaru, ktorá je odstrániteľná a bráni užívaniu tovaru na obvyklý účel, ak sa účastníci nedohodnú inak;

d./ vráti kupujúcemu kúpnu cenu v prípade podľa a./, ak nie je možná výmena tovaru na tovar bez vád, ak sa účastníci nedohodnú inak.

Účastníci majú možnosť dohodnúť si aj iný spôsob vyporiadania vzájomných práv a povinností vyplývajúcich z vád dodaného tovaru.  

I./ Záruka poskytnutá predávajúcim na akosť dodaného tovaru sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený po jeho dodaní následkom neodbornej manipulácie zo strany kupujúceho, inej oprávnenej osoby alebo akejkoľvek tretej osoby.

 

10. Záverečné ustanovenia

A./ Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť  prevádzkovateľa oznámiť zmeny  týchto VOP je splnená umiestnením nového resp. aktualizovaného znenia VOP na internetovej stránke  MUSIC SHOPu.

B./ Na právne vzťahy neupravené týmito VOP sa podporne vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom a účinnom znení, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a zákona č. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke MUSIC SHOPu..

C./ Záujemca zaslaním vyplneného elektronického registračného formulára a objednávateľ zaslaním vyplneného záväzného elektronického objednávkového formulára potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal, ich obsahu porozumel a s nimi v celom rozsahu a bez akýchkoľvek výhrad súhlasí.

 


TOPlist NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.
Predpredaj vstupeniek v sieti Ticketportal Pricemania.sk – Porovnanie cien 0.045