+ CD
+ DVD
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:


MASTODON: EMPEROR OF SAND, CD

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

1.  Általános rendelkezések

2.  Az adásvételi szerződés megkötésének módja (megrendelés)

3.   Az Eladó jogai és kötelezettségei

4.   A Vásárló jogai és kötelezettségei

5.   Szállítási feltételek

6.   Vételár

7.   Az áru tulajdonjogának átruházása és a kárveszély átszállása

8.   Személyi adatvédelem, adatbiztonság

9.  Az adásvételi szerződés felmondása (a megrendelés visszavonása)

10. Záró rendelkezések

 

1. Általános üzleti feltételek

 • Jelen üzleti feltételek a Polgári törvénykönyv, a fogyasztóvédelmi törvény, valamint az elektronikus (inernetes) kereskedelemről szóló törvény, a későbbi kiegészítések és módosítáasok alapján lettek kidolgozva.

 • Jelen üzleti feltételek szabályozzák a szerződő felek azon adásvételi szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit, amely létrejött az Eladó FOCUS MUSIC s.r.o, székhely 929 01 Dunajská Streda, Rybný trh 332/9, azonosító szám: 46194746, 27593/T sz. alatt bejegyezve (továbbiakban mint „Eladó”) és a Vásárló között. A szerződés tárgya vásárlás és eladás az Eladó Webáruházán keresztül.

 • A szerződő felek megegyeztek abban, hogy a Vásárló a megrendelés elküldésével elfogadja, hogy az itt található üzleti feltételek minden egyes, a Webáruházban megkötött adásvételi szerződés esetében (továbbiakban mint „adásvételi szerződés”) - amely alapján az Eladó a webáruházban bemutatott árut leszállítja a Vásárlónak - érvényesek. Egyetértenek továbbá azzal, hogy jelen üzleti feltételek érvényesek minden az adásvételi szerződés megkötéséből adódó üzleti kapcsolatra.

 • Jelen üzleti feltételek az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

 • Az eladó Webáruházában található árujegyzék az általánosan forgalomban lévő termékek katalógusa, amely nem garantálja az azonnali hozzáférhetőséget az összes feltüntetett áruhoz.

2. Az adásvételi szerződés megkötésének módja (megrendelés)

 • A megrendelések kizárólag az Eladó/szállító visszaigazolását követően válnak kötelező érvényűvé. Adásvételi szerződést a felek egyidejű jelenléte nélkül kizárólag jogilag cselekvőképes személyek köthetnek. Kiskorúak adásvételi szerződést kizárólag jogi cselekvőképességeik határain belül köthetnek, mégpedig a Polgári törvénykönyv 9. paragrafusa alapján. A kiskorúak jogi képviselői felelősek minden olyan az Eladót érintő kárért, amely a kiskorúak jogtalan cselekvésének következtében keletkezett a Polgári törvénykönyv 422. paragrafusa alapján. Magasabb értékű adásvételi szerződést kizárólag a kiskorúak jogi képviselői köthetnek. Az árajánlatok mindkét fél visszaigazolását követően válnak kölcsönösen kötelező érvényűvé. A már visszaigazolt megrendelés visszavonása, ill. módosítása kizárólag az Eladóval való megegyezés után és csakis írásos formában történhet.

 • Az adásvételi szerződés az erre vonatkozó szerződésjavaslat elfogadásával tekinthető kötelező érvényűnek.

 • A megrendelés elfogadását követően az Eladó a Vásárlónak egy bizonylatot ad ki a megrendelés visszaigazolásáról.

 • A megrendelés visszaigazolása az alábbi adatokat tartalmazza:

  • Az áruhoz való hozzáférhetőség, ill. a kézbesítés időpontja,

  • Az áru megnevezése és értéke, ill. szállítási költségek,

  • Az áru kézbesítésének címe, valamint a kontakt személy neve,

  • Szállítási feltételek és a szállítás módja.

3. Az Eladó jogai és kötelezettségei

 • Az Eladó kötelezettségei:

  • Az Eladó a visszaigazolt megrendelés alapján köteles a Vásárlónak megfelelő csomagolásban leszállítani a megegyezett mennyiséget és minőséget, mégpedig a megegyezett határidőn belül,

  • Az Eladó köteles bebiztosítani, hogy a leszállított áru megfeleljen a Szlovák Köztársaság érvényben lévő jogi előírásainak,

  • Az Eladó köteles az áruval együtt az adózáshoz szükséges dokumentumokat is a Vásárlónak átadni.

 • Az Eladónak joga van arra, hogy a Vásárló haladéktalanul megtérítse a vételár teljes összegét, mégpedig a megegyezett határidőn belül.

4. A Vásárló jogai és kötelezettségei

 • A Vásárló kötelezettségei:

  • A vásárló köteles a megrendelt, megvásárolt árut átvenni,

  • A Vásárló köteles az Eladónak megfizetni a megegyezett vételárat, mégpedig a megegyezett határidőn belül, beleértve a szállítási/kézbesítési költségeket is,

  • A Vásárló nem sértheti meg az Eladó jó hírnevét,

  • A Vásárló vagy annak megbízottja aláírásával köteles a szállítólevélben igazolni az áru átvételét.

 • A Vásárlónak joga van arra, hogy az Eladótól a megegyezett határidőn belül megkapja a megrendelés visszaigazolásáról szóló dokumentumban feltüntetett árumennyiséget és minőséget.

5. Szállítási feltételek

 • Az áru az Eladó Webáruházában kiállított minták, ill. katalógusok alapján kerül eladásra.

 • Az Eladó, amennyiben a megrendelt áru raktáron található köteles azt a Vásárlónak a megrendelés visszaigazolását követő 8-10 munkanapon belül kiszállítani. Az Eladó miután a szállítótól, ill. gyártótótól megkapta a megrendelt terméket köteles azt 8-10 munkanapon belül kiszállítani a Vásárlónak.

 • Az Eladó az árut a Szlovák Posta, ill. egyéb más szállító cég segítségével juttatja el a Vásárlóhoz.

 • A Vásárló köteles az árut a megrendelés visszaigazolásáról szóló dokumentumban megegyezett helyen átvenni. Amennyiben az Eladó hibájából késik a szállítmány, az Eladónak jogában áll egyoldalúan meghosszabbítani a szállítás határidejét (többszöri alkalommal is). Ezt a tényt az Eladó köteles közölni a Vásárlóval. Ha a Vásárló a megrendelt árut a hozzáférhetőségtől számított 14 napon belül nem veszi át, az Eladónak jogában áll felbontani az adásvételi szerződést és az árut harmadik személynek eladni. Miután az áru eladásra került, az Eladó visszafizeti a Vásárlónak a befizetett előleget (amennyiben volt ilyen).

 • A Vásárló a kézbesítést követően köteles ellenőrizni az áru csomagolásának épségét. Ha az áru csomagolása megrongálódott, a Vásárló ennek tényét köteles a szállítóval azonnal közölni és annak jelenlétében ellenőrizni a csomag tartalmának épségét. Ha az áru megrongálódott, a szállító a Vásárlóval együtt ún. kárjegyzéket készít. A kárjegyzék alapján az Eladó eltávolítja az észlelt hibákat, kedvezményt biztosít a Vásárlónak, ill. ha a hiba nem eltávolítható új terméket küld a Vásárlónak.

 • A Vásárlónak jogában áll felmondani a visszaigazolt megrendelést, amennyiben az Eladó az árut a kézbesítés visszaigazolt dátumától számított 5 munkanapon belül nem szállítja le. Amennyiben a Vásárló előre kifizette a vételárat, az Eladó azt készpénz nélküli fizetéssel (átutalással) visszatéríti a Vásárló által megadott számlára, mégpedig a felmondás kézbesítését követő 3 napon belül.

6. Vételár

 • A Vásárló köteles megfizetni az Eladónak a megrendelést visszaigazoló dokumentumban megegyezett vételárat, beleértve a szállítási költségeket is. Fizetési formák: készpénzfizetés az Eladó székhelyén, utánvét a Szlovák Postán keresztül, utánvét az áru kézbesítésének színhelyén vagy készpénz nélküli fizetés átutalással a megrendelés visszaigazolásában feltüntetett számlaszámra.

 • Az eladó fenntartja magának az áru vételárának megváltoztatására vonatkozó jogát a jogi előírások módosulása esetén, az árfolyam-változásánál vagy az áru szállítói ármódosítása esetében.

 • A Vásárló köteles a megegyezett áru vételárát az Eladó részére a megrendelést visszaigazoló dokumentumban feltüntetett időpontig kifizetni, legkésőbb azonban az áru átvételekor.

7. Az áru tulajdonjogának átruházása és a kárveszély átszállása

 • A vevő az áru tulajdonjogát csak az áru teljes vételárának kifizetését követően szerzi meg.

 • Az árukárosodás veszélye a Vásárlóra akkor ruházódik át, amikor az átveszi az árut az Eladótól.

8. Személyi adatvédelem, adatbiztonság

 • Az Eladó respektálja a Vásárló privát szféráját. Ahhoz azonban, hogy a megfelelő minőségű szolgáltatást tudja nyújtani, szüksége van néhány személyes adatra a Vásárlóval kapcsolatban. Ezeket az adatokat az Eladó bizalmasan kezeli.

 • Amennyiben a vevő természetes személy, köteles megadni az eladó részére vezeték- és utónevét, állandó lakhelyének címét, beleértve a postai irányítószámot is, valamint telefonszámát és e-mail címét.

 • Amennyiben a Vásárló jogi vagy iparengedéllyel rendelkező személy, köteles megadni az Eladó részére a cég nevét, a cég székhelyének címét, beleértve a postai irányítószámot, adószámot és a cégazonosító számot, ill. a kézbesítés színhelyének címét, amennyiben az eltér a cég székhelyének címétől, valamint telefonszámát és e-mail címét.

 • A Vásárló kijelenti, hogy egyetért a személyi adatok védelméről szóló T.t. 428/2002 sz. törvény 7 § 1. bekezdésével, a későbbi változtatások és módosítások értelmében, azaz, hogy az eladó feldolgozza és megőrizze személyi adatait. Az Eladó kötelezi magát, hogy a Vásárló személyi adatait nem adja ki harmadik személynek. A Vásárló ezt a jóváhagyását az Eladó részére meghatározatlan időre adja.

 • A Vásárló személyes adatai egy biztonságos adatbázisban vannak tárolva. Az Eladó kötelezi magát, hogy a Vásárló személyi adatait nem adja ki harmadik személynek.

 • A személyi adatok feldolgozására vonatkozó beleegyezését a Vásárló írásban bármikor visszavonhatja. A beleegyezés a visszavonás Eladónak történő kézbesítését követő 1 hónapon belül szűnik meg.

 • A Vásárlónak joga van e-mailben vagy egyéb megfelelő módon személyes adataiban változásokat eszközölni, ill. azokat módosítani.

 • A Vásárló megrendelésének elküldésével kinyilvánítja beleegyezését, hogy az Eladó tevékenységével, kínálatával és akcióival összefüggő híreket juttasson el hozzá, mégpedig a vevő előzetes, erre irányuló kérése nélkül. A Vásárló e-mailben vagy egyéb más módon kérheti az Eladót, hogy ezt a szolgáltatást nem igényli.

9. Az adásvételi szerződés felmondása (a megrendelés visszavonása)

 • Az Eladónak jogában áll visszalépni az adásvételi szerződéstől amennyiben az adott árut már nem gyártják vagy annak ára időközben jelentősen megváltozott. Az Eladó erről a tényről a Vásárlót azonnal informálja és visszafizeti az áru vételárát.

 • A Vásárlónak jogában áll az áru átvételét követő 7 munkanapon belül indok megadása nélkül visszalépni az adásvételi szerződéstől a T.t. 108/2000 sz. törvényének 12 § 1. bekezdésével összhangban („Fogyasztóvédelmi törvény csomagküldő kereskedelem esetére”).

 • Az adásvételi szerződés felmondásánál az alábbiakban felsorolt lépéseket kell betartani:

  • A Vásárló az Eladónak küldd egy e-mailt, ill. levelet, amelyben tájékoztatja őt felmondási szándékáról: „Egyoldalúan fel kívánom mondani ……….(év, hónap, nap) létrejött …..sz. adásvételi szerződést és kérem az áru vételárának visszafizetését a …….. számlaszámra”. A továbbiakban feltünteti a nevét, címét és a dátumot.

  • A Vásárló bebiztosított küldeményben, saját költségére visszaküldi az árut az Eladónak vagy személyesen elviszi azt annak vállalkozási székhelyére.

  • Az áru visszaküldése eredeti csomagolásban történik, beleértve a tartozékokat, dokumentációt, kifizetést igazoló okmányt is. A visszaküldött áru sértetlen állapotban kell, hogy legyen. Az Eladó nem fogadja el az utánvéttel történő visszaküldést.

 • A fenti feltételek teljesítését és az áru fizikai átvételét követően az Eladó legkésőbb 15 napon belül számlára történő átutalással visszaküldi a vevőnek a visszaszolgáltatott áru vételárát. Amennyiben a fentiekben említett feltételek valamelyike nem teljesül, az Eladó nem fogadja el a szerződéstől való visszalépést és az árut a Vásárló költségére visszaküldi.

 • A Vásárló a megrendelés elküldésével az Eladó felé igazolja, hogy az Eladó időben és rendben teljesítette a Fogyasztóvédelmi törvény 10. paragrafusának csomagküldő kereskedelem esetére vonatkozó tájékoztatási kötelezettségét.

 • Az Eladó az általa eladott árura, a hatályos szlovák jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt és garanciát vállal. Minden egyes eladott árura a törvény által meghatározott 24 hónapos garancia vonatkozik, mégpedig az eladás napjától számítva. A Vásárló reklamációs kérelmét írásos formában juttatja el az Eladónak. Az Eladó a kérelem kézbesítését követő 30 napon belül köteles dönteni a reklamáció jogosultságáról. A garancia nem vonatkozik a mechanikusan megrongált árura, valamint a helytelen használatra.

10. Záró rendelkezések

 • Az eladó fenntartja magának az általános üzleti feltételek módosításának jogát. Jelen általános üzleti feltételek módosítása kizárólag írásos formában történhet és akkor teljesül, ha azt az eladó megjelenteti Webáruházának internetes oldalán.

 • A szerződő felek megegyeztek abban, hogy a kommunikáció a felek között elsősorban e-mailen keresztül történik.

 • A jelen általános üzleti feltételekben nem szabályozott viszonyokra a Szlovák Köztársaság Polgári Törvénykönyvének megfelelő rendelkezései vonatkoznak, azaz az elektronikus üzletről szóló T.t. 22/2004 sz. Törvény, a fogyasztóvédelemről szóló T.t. 250/2007 sz. Törvény, valamint a T.t. 108/2000 sz. Fogyasztóvédelmi törvény csomagküldő kereskedelmet szabályozó előírásai, a későbbi kiegészítések és módosítások értelmében.

 • Jelen általános üzleti feltételek a Vásárlóval szemben az adásvételi szerződés megkötésével lépnek hatályba.

 • A Vásárló megrendelése elküldésével igazolja, hogy jelen általános üzleti feltételeket elolvasta és teljes mértékben egyetért velük.

 

 


TOPlist NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.
Predpredaj vstupeniek v sieti Ticketportal Pricemania.sk – Porovnanie cien 0.056